LES KHASSAIDES EN EPUB DOWNLOAD

Site de lecture et de téléchargement de Khassaides de Serigne Touba Transcrits en Francais. Dieureudieufe KHADIMOU RASSOUL. Menu Aller au contenu. Télécharger Plus De Khassida de Cheikh Ahmadou Bamba disponible en format PDF, Français et Arabe, Telecharger Les khassaides en pdf (Français et. 21 Apr Les khassaides de Serigne Touba traduits en rs Pdf du site ().

Author: Faetaxe Yok
Country: Iceland
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 12 July 2006
Pages: 305
PDF File Size: 2.73 Mb
ePub File Size: 8.53 Mb
ISBN: 553-2-56337-808-8
Downloads: 77620
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezishicage

Masiirii ma-al ahyaari lillahi binnabii Wa maa lii lihayri laahi awdu masiiru.

Lahu tubtu zaa bay-in wa arjuu ridaa-ahu Wa minnii lahu chukrun les khassaides en kasiiru. Huwal kanzu walkibriitu waz zaadu lii hunaa Bihi tantafii naarun khadan wa subuuru. Bihim artajii min maalikii nasrahu alaa Zawi chirki bitas liisi hiina tajuuru.

Wa qudnii minal fujjaari wal bahri khaaniman Ilaal barri wal abraari anta bachiiru. Buzuurii kitaabu laahi was sunnatu latii Bihaa ahtamii ammaa nahaahu buzuuru.

Calendrier

Amiirii ladaa sayrii wamuksii wasiilatii Xadiiman lahu wahwal xadiima yasiiru. Fujiitu bibichrin minhu abkhii chukuurahu Alayhi safaa-an wal mukuusu hubuuru. Yasiiru biyal jazbu lazii qaadanii les khassaides en Kariimin alayhi maa aruumu yasiiru.

Related Articles (10)  LA PRESIDENCIA IMPERIAL DE ENRIQUE KRAUZE PDF

Yujuuru niyal kaafii bihi min azaal idaa Wa min kulli suu-in wahwa jalla mujiiru. Ma -al aali wal ashaabi usdil idaa ma-an Zawi zabbi annii kulla man sayajuuru. Kharuurul waraa kharra nasaaraa bikaydihi Wazannuu zunuunaa les khassaides en zunuunu khuruuru.

Radiitu bihi rabban yusaxiru maa yachaa Liman chaa-a bitaysiiri le qadiiru. Nusuurii wa tayiidii wa hifzii ladal idaa Minal waasihil wahaabi fahwa nasiiru. Waxaatabtuhu fiilbahri iz sayriya intahaa Ilal les khassaides en wal muxtaari wahwa muniiru.

Khassaide en français : : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

Akhisnii akhisnii yaa cha fii-ii wasiilatii Hunaa wa adan yawmas samaa-u tamuuru. Alaa jumlatil ashaabi ridwaanu rabbihim Kamaa jaahaduu man jaara biisa kafuuru. More in this category: Uxaatibuhu bil madhi wahwa bitaybatin Wa inni lahu jaarun hunaaka yazuuru. Wa les khassaides en salaatun mah salaamin ilayka yaa Munaa kalkalii yaa man nadaahu buhuuru.

Tamasaktu bilhablil matiini murattilan wa bil urwatl wusqaa latii hiya les khassaides en. Chukuurii bi aqlaamii wa qalbii wa jus satii Liman kaana lii biljuudi wahwa chakuuru. Asiiru ma-al abraari hiina asiiru Wa zannal idaa annii hunaaka asiiru. Fasal xaaliqii rawdal idaa lii ma-an bimaa A uubu bihi lil barri anta naziiru.

Related Articles (10)  AS3992 PDF

les khassaides en Nuzuuriya kawnii abda ziil archi wahdahu Xadiiman lixayril xalqi wahwa naziiru. Alayka salaatun minhu jalla musalliman Ma-al aali wal ashaabi nihma ihassaides. Nabiiyul hudaa taabat liya nafsu haahunaa Wa anta bimadhii kas salaati jadiiru.

Se souvenir de moi.

Alaa sayfihil les khassaides en min rabbihi ridan Kabiirun kamaa qad zabba wahwa waziiru. Alaa xillihi siddiqi ridwanu rabbihi Kamaa qaaranaa fiil khaari hiina yasiiru. Alaa waalidis sibtayni asnaa ridan kamaa Abaadal idaa bis sayfi wahwa chahiiru.

Khassaide en français

Wa minhu lizii nuurayni abkhii ridaa-ahu Kamaa faaza binuurayni wahwa sabuuru. Salaatun watasliimun minalaahi sarmadan Alaa xayri man tuchkaa ilayhi umuuru. Rafiiqii kataabu laahi les khassaides en Mustafaa nabii Wa ashaabuhu fiil bahri hiina aduuru. F akrim bihi rabban nafaa anniyal idaa Wa saaqal munaa lii wal janaabu haqiiru.